VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Milovice s.r.o.

Prohlášení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Milovice s.r.o. (dále jen podmínky) jsou ve smyslu ustanovení § 273 odst. 1 Obchodního zákoníku součástí veškerých uzavřených smluv společnosti Milovice s.r.o., Milovice, Italská 558, PSČ 289 23, IČ: 25680919 (dále též jen zhotovitel).
 2. Zhotovitel je oprávněn tyto podmínky v případě potřeby kdykoliv změnit.
 3. Odchylky od těchto podmínek jsou platné pouze za předpokladu, že byly sjednány písemně v uzavřené Smlouvě.

Uzavření Smlouvy

 1. Smlouva je uzavřena dnem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami.
 2. Jakékoliv dodatky, či změny Smlouvy musí být provedeny písemně a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Cenové a platební podmínky

 1. Sjednaná cena zahrnuje náklady na provedení předmětu smlouvy. Cenová nabídka je zpracována položkově dle uvedených nákladových hledisek.
 2. Platnost sjednané ceny je jeden měsíc od vypracování cenové nabídky.
 3. Pokud po provedeném zaměření dojde v důsledku změny vstupních údajů (rozměry výrobků, členění, změna doplňků, apod.) ke zvýšení (snížení) rozsahu předmětu smlouvy, upraví zhotovitel v návaznosti na to i cenu a objednatel je povinen takto zvýšenou (sníženou) cenu uhradit.
 4. Po uzavření Smlouvy se objednatel zavazuje do 5 dnů uhradit zhotoviteli zálohu na splnění předmětu smlouvy, a to ve výši 70 % celkové ceny předmětu smlouvy. Doplatek sjednané ceny za splnění předmětu smlouvy je splatný ihned po předání předmětu smlouvy na základě vystavené faktury, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 5. Právo vystavit fakturu a nárok na zaplacení doplatku ceny vzniká zhotoviteli úplným provedením a předáním předmětu Smlouvy.
 6. Peněžité závazky objednatele se považují za zaplacené dnem připsání částky na účet zhotovitele, nebo dnem složení hotovosti v místě sídla zhotovitele, případně předáním pověřené osobě (montážník).

Dodací podmínky

 1. Pro zahájení běhu lhůty stanovené pro provedení (splnění) předmětu smlouvy je rozhodující datum zaplacení sjednané zálohy a předání objednatelem podepsaných dokumentů zhotoviteli (tj. Smlouva a Cenová nabídka). Tato lhůta začíná běžet až po doručení (převzetí) těchto podepsaných dokumentů zhotoviteli, po zaplacení sjednané zálohy a případně po splnění dalších podmínek sjednaných ve Smlouvě.
 2. V případě, že objednatel nesplní všechny sjednané podmínky, k jejichž splnění se před zahájením plnění předmětu smlouvy zavázal, není zhotovitel povinen zahájit plnění předmět Smlouvy a toto jednání zhotovitele není prodlením se zahájením plněním předmětu smlouvy ani jeho dokončením. Lhůta pro zahájení plnění předmětu smlouvy, jeho provedení a jeho předání se přiměřeně prodlužuje o dobu, po kterou byl objednatel v prodlení se splněním svých smluvních povinností, které měl splnit před zahájením plnění předmětu smlouvy.
 3. Sjednaná doba splnění předmětu smlouvy je uvedena ve Smlouvě.
 4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy zhotovitel neprovede předmět smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu objednatel poskytne.
 5. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jednomu ze smluvních partnerů realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání okolností vyšší moci, případně o dobu jejích následků. Jako vyšší moc jsou označeny okolnosti a události vzniklé po uzavření Smlouvy a to mimořádné, nepředpokládané a nezávislé na vůli smluvních partnerů a opravňují ke změně smluvních podmínek. Za tyto okolnosti se považují např. exploze, zemětřesení, povodeň, požár, klimatické podmínky (v návaznosti na technologické podmínky prováděných prací). Každý smluvní partner, kterému není možno vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhého partnera. Tuto informaci je třeba potvrdit doporučeným dopisem. Tím zaniká důvod pro odstoupení od Smlouvy.
 6. Zhotovitel splní svoji Smluvní povinnost dodáním nebo provedením předmětu smlouvy a jeho předáním objednateli.
 7. Objednatel je povinen převzít předmět smlouvy v místě jeho plnění, nebo na jiném místě sjednaném v uzavřené Smlouvě. Nebezpečí škody na předmětu Smlouvy přechází na objednatele v době, kdy jej převezme od zhotovitele, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu zhotovitel umožnil nakládat s předmětem smlouvy a objednatel poruší Smlouvu tím, že si předmět smlouvy nepřevezme.
 8. O předání předmětu smlouvy se sepisuje předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany. Na objednatele přechází veškerá odpovědnost spojena s předáním předmětu smlouvy i v případě, kdy převzetím předmětu smlouvy pověřil jinou osobu.
 9. Za zhotovitele může předmět smlouvy předat montážník.
 10. Odstoupí-li objednatel po podpisu Smlouvy od této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, a dále smluvní pokutu ve výši 30 % ze sjednané ceny. K úhradě částky za vykonané práce a smluvní pokuty je zhotovitel oprávněn použít prostředky z objednatelem uhrazené zálohy. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy zhotovitele zaslané na adresu objednatele.

Zaměření, montáž a demontáž

 1. Zaměřením se rozumí určení výrobních rozměrů odvozených od velikosti stavebního otvoru. Výrobní rozměr se rozumí výška a šířka okenního (dveřního) prvku stanovena při zaměření stavebního otvoru zhotovitelem. Zhotovitel garantuje rozměry, které byly zaměřeny pracovníkem zhotovitele. Všechny okna a dveře jsou nakresleny z pohledu zevnitř.
 2. Je-li výrobní rozměr stanoven jiným způsobem (např., je-li výrobní rozměr zaměřen objednatelem anebo je-li stanoven výrobní rozměr dle údajů objednatele o velikosti stavebního otvoru, když tento stavební otvor není dosud připraven), přechází garance za výrobní rozměr na objednatele.
 3. Demontáž zahrnuje: odstranění (vybourání) původních okenních (dveřních) prvků. Přemístění původních prvků na místo určené objednatelem v rámci rodinného domu, bytu či stavby. „ Hrubý úklid „
 4. Montáž zahrnuje: Osazení výrobků do stavebních otvorů a jejich ukotvení. Aplikaci polyuretanové pěny (bez jejího ořezání). Kontrolu funkčnosti výrobků, jejich seřízení a předvedení objednateli.
 5. Zednické zapravení: Zednickým zapravením se rozumí úprava stavebního otvoru po stránce funkční i estetické. Jde zpravidla o zapravení špaleta nadpraží ve smyslu „otevřená špaleta „. Tzn., že vnitřní hrana špalety je jedna rovina, druhá rovina je rám okna a směrem k rámu okna se nanáší materiál. V případě jiného typu zapravení je nutné uvést v cenové nabídce.
 6. Doprava a likvidace: jsou stanoveny individuálně.

Záruční podmínky

 1. Zhotovitel poskytuje na veškeré výrobky a služby záruku v trvání 72 měsíců, vyjma dále uvedených výjimek. Na parapety, žaluzie a sítě, seřízení a zednické práce je záruka pouze v trvání 24 měsíců. Dále výjimku tvoří: povrchová úprava (lakování) vrchního kování – tj. okenní a dveřní kliky, lakované hliníkové případně plastové krytky, madla, příslušenství k dodávaným výrobkům a podobné součásti předmětu Smlouvy, v těchto případech je poskytována záruka v trvání 24 měsíců.
 2. Jestliže je předmět smlouvy zhotoven na základě konstrukčních údajů objednatele, nenese zhotovitel záruku za takto stanovené rozměry a jimi omezenou konstrukční způsobilost, jakož i za takto stanovené členění jednotlivých prvků a způsob a směr jejich otvírání, jestliže jsou tyto parametry zadány a podepsány objednatelem a jsou zřejmé z nákresu a pozic v Cenové nabídce.
 3. Ze záručního plnění je dále vyloučeno přirozené opotřebení předmět smlouvy, jakož i jeho poškození, které bylo způsobeno nedbalostí anebo neodborným zásahem ze strany objednatele či třetí osoby.
 4. Záruku nelze uplatnit v případě, že vada byla mezitím na pokyn zákazníka jinou odbornou osobou nebo objednatelem upraveny, opraveny nebo odstraněny.
 5. V případě dalšího prodeje předmětu smlouvy zaniká záruka a povinnosti ze záručního plnění.
 6. Nedodržením podmínek a instrukcí vydaných zhotovitelem pro skladování, instalaci a údržbu předmět smlouvy ze strany objednatele nebo oprávněného vlastníka, ztrácí objednatel nebo oprávněný vlastník nárok na záruky poskytované v souladu s ustanovením čl. Záruční podmínky.
 7. Zákazník je povinen si při převzetí předmět smlouvy prohlédnout a v případě, že zjistí vady nebo poškození je povinen takto zjištěné vady nebo poškození ihned písemně označit při předání, jinak se má za to, že převzal předmět smlouvy bez vad a poškození. Nevytkne-li objednatel při převzetí předmětu smlouvy vady a poškození, jež bylo možno při přebírání zjistit, nevzniká mu nárok z včasně uplatněných vad nebo poškození.

Zásady správného užívání a údržby

 1. Odstranit z oken ochranou folii, a to do 14 dnů po provedené montáži.
 2. Zamezit znečištění kování a ucpání odtokových drážek v dolní části rámu – zejména při dokončovacích pracích na fasádách a ostění.
 3. Kování minimálně 1x ročně komplexně promazat.
 4. Neotevírat štulpové dveře v uzamčeném stavu uvolněním štulpového zavírače.
 5. Při zamykání nebo odemykání dveří nestlačovat zároveň kliku a otáčet klíčem.
 6. Nenechávat otevřené křídlo okna nebo dveří v zamčeném stavu.
 7. Rámy a křídla oken a dveří ošetřovat běžnými čisticími prostředky pro domácnost, a to pokud možno takovými, které obsahují antistatické složky, neboť výrobky z profilů PVC mají tendenci k elektrostatickému nabití, které se utíráním zvyšuje. Odstraněním statického náboje se sníží přilnavost prachových částic.

Odpovědnost za škodu

 1. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí při provádění předmětu smlouvy.
 2. Za škody na věcech nacházejících se v místě provádění předmětu smlouvy odpovídá zhotovitel pouze v případě, když je písemně převzal do úschovy a byly výslovně uvedeny ve Smlouvě.
 3. Objednatel je povinen při převzetí předmětu smlouvy písemně uplatnit u zhotovitele případnou zjištěnou škodu, pokud za ni zhotovitel odpovídá, včetně její přesné specifikace, jinak se má za to, že převzal předmět smlouvy bez vad. V případě, kdy za škodu odpovídá zhotovitel, je povinen učinit opatření k odstranění škody, a to zejména opravou na své náklady. Pokud opravu provést nelze, nebo je-li spojena s neúměrně vysokými náklady, hradí zhotovitel objednateli částku ve výši ceny poškozené věci ke dni poškození, maximálně však do výše její obvyklé ceny. Jestliže cenu nelze stanovit, uhradí zhotovitel částku maximálně ve výši obvyklé ceny obdobné věci.
 4. Při škodě na věcech, které zhotovitel převzal do úschovy, hradí zhotovitel objednateli skutečnou škodu zjištěnou jako hodnotu věci v době jejich poškození, přičemž tato poškození těchto věcí musí objednatel nezaměnitelně označit při převzetí předmětu smlouvy, jinak se má za to, že zhotovitel předal věci svěřené do úschovy objednateli bez poškození.

Výhrada vlastnictví

 1. Předmět Smlouvy zůstává ve vlastnictví zhotovitele až do okamžiku úplného zaplacení ceny sjednané ve Smlouvě a to včetně případných smluvních úroků, smluvních pokut, úroku z prodlení či jiných úhrad na které má zhotovitel na základě uzavřené Smlouvy nárok.

Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva a veškeré její přílohy se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodním zákoníkem.
 2. Uzavřením této Smlouvy uděluje objednatel souhlas ke zpracování veškerých svých osobních údajů uvedených ve všech součástech této Smlouvy a/nebo ve všech dokladech předaných či předložených zhotoviteli v souvislosti s uzavřením této Smlouvy (dále jen osobní údaje). Pod pojmem zpracování osobních údajů dle této Smlouvy se rozumí rozsah zpracování osobních údajů dle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
 3. Objednatel dále souhlasí s tím, aby zhotovitel zpracovával a dále třetím osobám předával osobní údaje za účelem uplatnění veškerých nároků zhotovitele z této Smlouvy a za účelem zpracování dokladů zhotovitele,
 4. V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto podmínek bude nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, nebude se taková nezákonnost, neplatnost nebo vynutitelnost dotýkat ostatních ustanovení těchto podmínek, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Zhotovitel i Objednatel souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonně platnými a vynutitelnými, která se nejvíc blíží smyslu a účelu těchto podmínek.
 5. V případě opakovaně neúspěšného doručení písemností, které vyžadují formu doporučeného dopisu, bude zásilka považována za doručenou třetím dnem po jejím prvním prokazatelném odeslání.

V Milovicích 1. 1. 2013